A02206 【浙】  

字號

A02206

正字

【浙】水-07-10

音讀

ㄓㄜˋ

釋義

見「浙江」。
 ※浙江:
  1.河川名。位於浙江省境內,由新安江及蘭溪會合而
  成,東流入海,其各段分別稱為桐江、富春江、錢
  塘江。因江流曲折如「之」字形,故亦稱為「之江
  」。
  2.省名。因有浙江流經其地而得名。東瀕東海,南界
  福建,西南界江西,西北界安徽,北界江蘇,面積
  一百零二點六四六平方公里,省會為杭州市。簡稱
  為「浙」。
 浙江省的簡稱。
𢇴 𢇳  𢈂 𤵭 𢇶 𢇵 𢇲 𢈄   𢈠 㡼 𢇸 𢈉 𢈇  𢈋   𢈝 𢉨 𢈤 𢈙 𢈛 𢈢 𢈜 𢈡 𢉂 𢈵 𢉘 𢈴 𢈼 𢈻 𢈾 𢈽 𢈶 𢉚 𢉁 𢈹  𢈸 𢉅 𢉃 𢈳 𢉭 𢉩 𢉦 𢊯 𢉢 𢉆 𢉥 𢉝 𢉞 𢉟 𢉤 𢉿 𢊇 𢊓 𢊄 𢊿 𢊅 𢊒 𢊀 𢊐 𢊖 𠪭 𢊘 𢊜 𢊗 𢊛 𢈣 𢉛 𢊱 𢊰 𢋮