A02251 【渡】          

字號

A02251

正字

【渡】水-09-12

音讀

ㄉㄨˋ

釋義

過河、由此岸到彼岸。如:「渡河」、「渡海」。唐.
 李華.吊古戰場文:「萬里奔走,連年暴露。沙草晨牧
 ,河水夜渡。」
 通過、跨越。如:「渡過難關」。史記.卷八.高祖本
 紀:「淮陰已受命東,未渡平原。」宋.蘇軾.梅花詩
 二首之一:「一夜東風吹石裂,半隨飛雪渡關山。」
 交付、轉手。如:「引渡」、「讓渡」。

坐船過河的地方。晉書.卷三十四.杜預傳:「預又以孟
 津渡險,有覆沒之患,請建河橋于富平津。」唐.王維.
 歸嵩山作詩:「荒城臨古渡,落日滿秋山。」
 𠻢  𠿐 𧫩 𧬒  𧩟 𧩪  𧭁    𧧴 𧫫   𧩿         𡃮 𡆓 𧪀 𧬃 𧭐  𧬫 𧫖 𧬀 𧮢   𧮃 𠵁 𢛇 𢢧 𩀕  𧮩 𩐶 𧮐    𧩡  𧭢   𧮯 𠙆 𠙏 𧮬 𧮷