A02447 【燎】                

字號

A02447

正字

【燎】火-12-16

音讀

(一)ㄌ|ㄠˋ (二)ㄌ|ㄠˇ (三)ㄌ|ㄠˊ

釋義

(一)ㄌ|ㄠˋ
火把、火燭。詩經.小雅.庭燎:「夜未央,庭燎之光
 。」毛亨.傳:「庭燎,大燭。」
 祭名。通「」。焚柴祭天。

烘烤。後漢書.卷十七.馮異傳:「異抱薪,鄧禹熱火,
 光武對灶燎衣。」章懷太子.注:「燎,炙也。」

顯明。詩經.陳風.月出:「月出照兮,佼人燎兮。」

(二)ㄌ|ㄠˇ
焚燒。書經.盤庚上:「若火之燎於原,不可向邇,其猶
 可撲滅。」唐.吳筠.覽古詩十四首之一:「秦皇燎儒術
 ,方冊靡孑遺。」

(三)ㄌ|ㄠˊ
見「燎漿泡」。
※燎漿泡:
 皮膚因燙傷或火傷而引起的水泡。如:「小心!別把手上
 的燎漿泡弄破了!」亦稱為「燎泡」。
𣸛   𣸚 𣸙 𣸃  𣸎 𣹇 𣸌  𣸄 𣹚 𣸇 𣸠  𣹧 𣹪    𣹲 𣸒  㴳  𣺁 𣹩    𣺰 溿  𣺀 𣽛 𣹵 𣹝 𣹱 𣹶   𣹯 𣽘   𣽜 𣹮 𣸏   𣻕 𣻓 𣻒 𣼠 𣻢 𣻬 𣻱 𣻛 𣿗