A02447 【燎】                

字號

A02447

正字

【燎】火-12-16

音讀

(一)ㄌ|ㄠˋ (二)ㄌ|ㄠˇ (三)ㄌ|ㄠˊ

釋義

(一)ㄌ|ㄠˋ
火把、火燭。詩經.小雅.庭燎:「夜未央,庭燎之光
 。」毛亨.傳:「庭燎,大燭。」
 祭名。通「」。焚柴祭天。

烘烤。後漢書.卷十七.馮異傳:「異抱薪,鄧禹熱火,
 光武對灶燎衣。」章懷太子.注:「燎,炙也。」

顯明。詩經.陳風.月出:「月出照兮,佼人燎兮。」

(二)ㄌ|ㄠˇ
焚燒。書經.盤庚上:「若火之燎於原,不可向邇,其猶
 可撲滅。」唐.吳筠.覽古詩十四首之一:「秦皇燎儒術
 ,方冊靡孑遺。」

(三)ㄌ|ㄠˊ
見「燎漿泡」。
※燎漿泡:
 皮膚因燙傷或火傷而引起的水泡。如:「小心!別把手上
 的燎漿泡弄破了!」亦稱為「燎泡」。
𩝚 𩝟  𩛍 𪌤 𩝞 𩝿 𩞋 𩝽 𩞙 𩞄 𩞈 𪍪 𩞉 𩞅 𩞃 𩞧 𩞊 𩞆 𩞐 𩞞 𩞏 𩟗 𩞬 𩞩  𩟴 𩞲 𩞦  𩞤 𩞨 𩟃 𩞿 𩟈 𩟂 𩟊  𩟉 𩞾 𩟍 𩟅  𩟔 𩟕 𩟙 𩟤 𩟣 𩟦 𩟧 𩞺 𩟭 𪎁 𩟮  𩟶 𥽺 𪎆 𩠚 𩠻  𩡒 𩠿 𩡀 𩡄 𩡅 𩡈 𩡡    𩡚 𩡤 𩡎 𩡍