A02447 【燎】                

字號

A02447

正字

【燎】火-12-16

音讀

(一)ㄌ|ㄠˋ (二)ㄌ|ㄠˇ (三)ㄌ|ㄠˊ

釋義

(一)ㄌ|ㄠˋ
火把、火燭。詩經.小雅.庭燎:「夜未央,庭燎之光
 。」毛亨.傳:「庭燎,大燭。」
 祭名。通「」。焚柴祭天。

烘烤。後漢書.卷十七.馮異傳:「異抱薪,鄧禹熱火,
 光武對灶燎衣。」章懷太子.注:「燎,炙也。」

顯明。詩經.陳風.月出:「月出照兮,佼人燎兮。」

(二)ㄌ|ㄠˇ
焚燒。書經.盤庚上:「若火之燎於原,不可向邇,其猶
 可撲滅。」唐.吳筠.覽古詩十四首之一:「秦皇燎儒術
 ,方冊靡孑遺。」

(三)ㄌ|ㄠˊ
見「燎漿泡」。
※燎漿泡:
 皮膚因燙傷或火傷而引起的水泡。如:「小心!別把手上
 的燎漿泡弄破了!」亦稱為「燎泡」。
𪗛  𪗪 𪗺 𪙋 𪙥 𪙖 𠲼 𠼜 𪗘 𪘅 𪘖 𪙓  𪘸  𪙮 𡄘 𪙴 𦦃  𪙃  𪘰 𪘽  𪘴 𪙗 𪘠 𪘡 𪘓 𪙉 𪙐 𪙸 𪙼 𪙿 𪚋  𪚕 𠋁  𠀀 𠀔 𠀬 𠀢 𠁁 𡭋  𠃏 𠁥 𠁷 𠁫 𠁭 𣉄 𪐴 丿 𠂆  𦬃 𠂔 𠂤 𠂥 𠂣 𢏒 𠃆 𠃑 𠃒 𠃖