A02464 【爛】           

字號

A02464

正字

【爛】火-17-21

音讀

ㄌㄢˋ

釋義

食物熟透而松軟。呂氏春秋.孝行覽.本味:「故久而
 不弊,熟而不爛,甘而不噥。」紅樓夢.第十一回:「
 說有好吃的要幾樣,還要很爛的。」
 腐敗的、破舊的。如:「爛蘋果」、「破銅爛鐵」。
 光明、顯著。如:「燦爛」、「絢爛」。詩經.鄭風.
 女曰雞鳴:「子興視夜,明星有爛。」漢書.卷九十九
 .王莽傳上:「四年于茲,功德爛然。」
 紊亂沒頭緒。如:「爛攤子」、「一本爛帳」。
 形容人不好、差勁。如:「你這個人太爛了!」

極、過分。如;「爛熟」、「爛醉」。儒林外史.第三回
 :「你是個爛忠厚沒用的人,所以這些話我不得不教導你
 。」

腐敗。如:「潰爛」、「海枯石爛」。文選.陳琳.檄
 吳將校部曲文:「十萬之師,土崩魚爛。」
 燒灼。漢書.卷六十八.霍光傳:「曲突徙薪亡恩澤,
 燋頭爛額為上客耶?」
𡻜 𡼄 𣸐  𡈻 𧒐 𧔦 𦷠 𧅍 𨤎  𨃛 𧿒 𧾕 𨀥 𧿞 𨒮 𤃴 𤂾  𧂄 𦻁 𠌬 𦫸 𤖰 𨩩 𨪶 𩮆 𨎧 𨏰 𢨒  𨦙 𨧳 𩏫 𤽯 𤾊 𤾦 𡇶 𥉖 𦥢 𥦶 𩬗 𧓄 𩏌 𠊌 𧦦 𧧛 𠂄 𩜥 𥦘  𤚯 𪂭 𪂧 𪂦 𩝊 𨣯 𧌈 𢣦 𧳋 𩾗 𧳊 𩐭 𦧻 𢑡 𧰺 𧳨 𠑍 𥐞 𡵀 𥡔 𩵶 𩜼 𡬁 𡬃  𦒧