A02535 【猿】              

字號

A02535

正字

【猿】犬-10-13

音讀

ㄩㄢˊ

釋義

靈長目猿科動物的泛稱。與猴同類,惟頰下無囊,無尾,
 臀無堅皮。形似人,能坐能立,性聰慧,善於模仿,多生
 活於森林中。種類繁多,如長臂猿、黑猩猩等。

」之異體。
   𠀒 𠀭 𤔁  𢆙 𠡦 𠦅 𠦚  𦼌 𠂷 𡴘 𢆎 𦍒 𠧄 𩩃 𠄔 𢆱 𣥌  𠣎 𢆲 𢈗 𠫬 𢆶 𤄘 𢆻 𢆼 𨗂  𨹘  𤴷 𠩖 𧟴  𢇯  𢇝 𢇨 𢇹  𢜬 𤸿  𨓀 𨓍  𠭳 𥹺 𢊪 𠆌 𠭻 𦤘 𧆿 𠦜 𠩽 𠪌 𠪛 𠪤 𠪜 庶 𢉙 𤈲 广