A02535 【猿】              

字號

A02535

正字

【猿】犬-10-13

音讀

ㄩㄢˊ

釋義

靈長目猿科動物的泛稱。與猴同類,惟頰下無囊,無尾,
 臀無堅皮。形似人,能坐能立,性聰慧,善於模仿,多生
 活於森林中。種類繁多,如長臂猿、黑猩猩等。

」之異體。
 𩰷 𩰼 𩱅 𩱛 𩰱 𩱀 𩱐 𩱑   𢑍 𩱌 𩱱 𩳣 鬿  𤢖 𩳠  𩳮  𩲛  𩗨 𩘉 𩱹 𩲶 𩳀 𩳩 𩴭 𥛳 𧴆  𩵸  𩷸  𩵯 𩵷 𩸌 𩹾  𩵔 䰿 𩷿 𩺷   𩶨   𩺆 𩼮 𩼻 𩽟 𩽫  𩸅 𩷺 𩺹     𩶫