A00302 【最】                     

字號

A00302

正字

【最】-10-12

音讀

ㄗㄨㄟˋ

釋義

至極。如:「最好」、「最大」、「最美」。史記.卷
 一二六.滑稽傳.褚少孫補西門豹傳:「三子之才能誰
 最賢哉?辨治者當能別之。」
 凡、總計。史記.卷五十七.絳侯周勃世家:「最從高
 帝得相國一人,丞相二人,將軍、二千石各三人。」漢
 .王符.潛夫論.實貢:「最其行能,多不及中。」

菁華,居首要性的人或物。唐.司馬札.賣花者詩:「長
 安甲第多,處處花堪愛,良金不惜費,競取園中最。」明
 .湯顯祖.牡丹亭.第二出:「河東舊族,柳氏名門最。
 」

聚合。宋.陸游.澹齋居士詩序:「最其詩,得三卷,屬
 某為序。」
𩘅 𩘗  𩘲 𩘜 𩘝 𩘞 𩘠 𩘱 𩘭 𩘳 𩘯 𩘮 𩘵 𩘹 𩘰 𩘻 𩙅 𩙁  𩗠 𩘽 𩙆 𩘿 𩗩 𩙄 𩙔 𩙗 𩙑 𩙖 𩙙 𩙚 𩘖 𩙛 𩘇 𩙓 𩙜 𩙝 𩙡 𩙷 𩚄 𩚒 𩚌 𩚈 𩚋 𩜐 𪌂 𩚇 𩚗 𩜷 𩚤 𩛹  𩚬 飢 𩚚 𩛪 𩜄 𩚯 𩛐 𩚫 𩚵   𩚱 𩛯  𩛆 𩜅 𩚘 𩚭 𩛀 𩚨 𩚹 𩛅  𩛏 𩛌  𩛎