A02814 【矛】             

字號

A02814

正字

【矛】矛-00-05

音讀

ㄇㄠˊ

釋義

古代一種直刺兵器。長柄,有青銅或鐵制的利刃。如:「
 長矛」。文選.枚乘.七發:「白刃磑磑,矛戟交錯。」
 三國演義.第二十八回:「隨即披掛持矛上馬,引一千余
 人,逕出北門。」
𤚍 𤚪 𤚬 𤚼 𤚲 𤠻 𤛑  𤛊 𤛡 𤜖 𤛏 𤛍 𤚔 𤛤 𤛎  𤛢 𤛧 𤛥 𤛩 𤛛 𤛦 𤛣 𤚖 𤛰 𤛱  𤛴 𤛶 𤜏 𤜒  𤜂 𤜄 𤛻 𤜐 𤜉 𤜇 𤜋 𤜍 𤜔 𡗜 𤜜 𤜝  𤜡 𨛤 𤜫 𤜢 𤜤 𤞀 𤜵 𤝴 𤜵 𤜷 𤝃 𤝂  𤝍 𤜼 𤜯 𤜰 𤝮 𤝛 𤝕 𤝐 𤝚 𤝖 𤝣 𤝘  𤝡 𤞈