A02967 【窠】  

字號

A02967

正字

【窠】穴-08-13

音讀

ㄎㄜ

釋義

鳥、獸、蟲類等棲息的巢穴。漢.王充.論衡.辨祟:
 「能行之物,死傷病困,小大相害,或人捕取,以給口
 腹,非作窠穿穴有所觸,東西行徙有所犯也。」文選.
 左思.蜀都賦:「穴宅奇獸,窠宿異禽。」
 人的居室。宋.辛棄疾.鷓鴣天.拋卻山中詩酒窠詞:
 「拋卻山中詩酒窠,卻來官府聽笙歌。」元.秦夫.
 東堂老.第一折:「原是祖父的窠巢,誰承望子孫不肖
 ,剔騰了。」
 量詞。計算植物的單位。通「棵」。南唐.李煜.長相
 思.一重山詞:「簾外芭蕉三兩窠,夜長人奈何。」宋
 .蘇軾.答子勉詩三首之三:「欲舞腰身柳一窠,小梅
 摧拍大梅歌。」
𨠏  𨡅 𥂧 𧅽 𧆗 𨡝   𦟴 𨠕   𨣓 𨤅 𩱗 𨣃  𨤌  𨡩  𥛲 𨣐  𦟳  𨠤 𨤉 𨣠 𨢾   𨠎 𨣖 𨤀 𨤍 𣤚 𣤹 𨤊 𦌿   𤓳     𨊧   𨥊         㼛 𤭓