A03064 【粵】                        

字號

A03064

正字

【粵】米-07-13

音讀

ㄩㄝˋ

釋義

句首發語詞,無義。漢書.卷八十四.翟方進傳:「粵
 其聞日,宗室之有四百人,民獻儀九萬夫,予敬以終
 於此謀繼嗣圖功。」
 句中助詞,無義。漢書.卷一○○.敘傳上:「尚粵其
 幾,淪神域兮!」晉書.卷七十九.謝安傳:「石奴以
 褊濁興累,雖粵微纇,猶稱名實。」

廣東省的簡稱。
𪔪 䵿 𪔤 𪔧 𪔢 𪔰 𨲗 𥀼 𣫤 𪔶 𪔷 𪔺 𪕺 𪔼 𪕃 𪕁 𪔽 𪕀 𪔾 𪕈 𪔿 𪕛 𪕆 𪕎 𪕍 𪕙 𪕋 𪕚 𪕌 𪕒 𪕔 𪕓 𪕗 𪕘 𪕤 𪕝 𪕞 𪕩 𪕪 𪕨 𪕯 𪕫 𪕭 𪕮 𪕉 𪕱 𪕾 𪕹 𪕶 𥂺  𪕷 𪕸 𪖃 𪖂 𪖀 𪖁 𪖈 𪖇 𪖋 𪖍 𪖌 𪖐 𪖑 𪖘 𪖡 𪖤 𪖔 𪖕 𪖾 𪖚 𪖛 𪖢  𪖗 𪖨 𪖩 𪖥 𪖪 𪖯 𪖳 𪕿 𪖵 𪖶