A03064 【粵】                        

字號

A03064

正字

【粵】米-07-13

音讀

ㄩㄝˋ

釋義

句首發語詞,無義。漢書.卷八十四.翟方進傳:「粵
 其聞日,宗室之有四百人,民獻儀九萬夫,予敬以終
 於此謀繼嗣圖功。」
 句中助詞,無義。漢書.卷一○○.敘傳上:「尚粵其
 幾,淪神域兮!」晉書.卷七十九.謝安傳:「石奴以
 褊濁興累,雖粵微纇,猶稱名實。」

廣東省的簡稱。
 𢓘          𠊫 𠋹  𢓠 𢓫 𠈲  𠗅 𨴎   𠉖  𩒮 𠆻    𠋼   𠏬 𢓬 侻 𠋿  𠉫 𢓯 𢔷   𠋴  𠌿  𠎞    𠍬      𠉪