A03123 【絢】     

字號

A03123

正字

【絢】糸-06-12

音讀

ㄒㄩㄢˋ

釋義

文彩華麗。南朝梁.江淹.為始安王拜兗州刺史章:「絢
 服騰炤,懋冊凝芬。」

點綴、照耀。文選.左思.蜀都賦:「幽思絢道德,摛
 藻掞天庭。」唐.劉禹錫.省試風光草際浮詩:「含煙
 絢碧彩,帶露如珠綴。」
 迷惑、迷亂。清平山堂話本.刎頸鴛鴦會:「故色絢於
 目,情感於心,情色相生,心目相視。」
  𥥐 𥦽 𠖗 𡩠   𡕅 𡬒   𧉍     𠅪  𡯪 𡯭 𡯲 𡰒 𡰕 𡰊  𡰼 𡱧 𦙷   𡥷 𡎿 𡲌 𡱻   𡲕 𧀢   𩌡    岍   𧯋 𧯓   𡴼 𡸎 𡷦 𡷦   𡶌 𠃂 𥕅 𪂓