A03202 【罕】             

字號

A03202

正字

【罕】網-03-07

音讀

ㄏㄢˇ

釋義

用來捕鳥的長柄小網。說文解字:「罕,網也。」段玉
 裁.注:「吳都賦注曰:『罼、罕皆鳥網也。』按,罕
 之制蓋似畢。小網長柄。」
 旌旗。史記.卷四.周本紀:「及期,百夫荷罕旗以先
 驅。」新唐書.卷二十三.儀衛志上:「自絳引旛以下
 ,執者服如黃麾。執罕﹑畢及幢者,平陵冠、朱衣、革
 帶。左罕右畢,左青龍右白虎。」
 姓。如春秋時鄭國有罕虎。

稀少。如:「稀罕」、「罕見」、「罕聞」。南朝梁.鐘
 嶸.詩品序:「每苦文煩而意少,故世罕習焉。」清.魏
 禧.大鐵椎傳:「與人罕言語,語類楚聲。」
𪇉 𩁎 𪆲 𪇁 𪆯 𪆴 𪆰 𪆶 𪆷 𪆻 𩁏 𪆱 𪇡 𪇗 𩁡 𪇕 𪇒 𪇘 𪆇 𪇖 𪇜 𪇓 𪇑 𪈧 𪇷 𪈟 𪇳 𪈁 𪇵 𪇯 𪇴 𪈛 𪇭 𪇲 𪇱 𪇹 𪈐 𪈉 𪈇 𪈌 𪈃 𪈆 𪈋 𪈊 𪈘 𪈟 𪈨 𪈱 𪈰 𪈴 𪈸 𪈺 𪈿 𪈮 𪉗 汿 𨟼 𪉛 𪉡 𪉘 𪉰 𪉜 𪉝 𪉣 𪉨 𪉱 𪉮 𪉯 𪊂 𪉿 𪉼 𪊄 𨣝 𪊆 𪊇 𪉧 𪊉 𪉭 𪊃 𪊍 𪊐 𪊕 𪊗 𪊏