A03207 【罪】                 

字號

A03207

正字

【罪】網-08-13

音讀

ㄗㄨㄟˋ

釋義

過失。如:「將功贖罪」、「戴罪立功」。史記.卷七
 .項羽本紀:「此天之亡我,非戰之罪也。」
 犯法的行為。如:「犯罪」、「伏首認罪」。易經.解
 卦.象曰:「雷雨作解,君子以赦過宥罪。」
 苦痛、苦難。如:「活受罪」、「受不了這個罪!」
 刑罰。如:「死罪可免,活罪難逃。」史記.卷八.高
 祖本紀:「殺人者死,傷人及盜抵罪!」

歸咎、責備。如:「歸罪」、「怪罪」。左傳.莊公十一
 年:「禹、湯罪己,其興也悖焉;桀、紂罪人,其亡也忽
 焉。」孟子.滕文公下:「罪我者,其惟春秋乎!」
𢾸 𣀘 𢿟 𣀔 𣫑 𥳈 𣀐 𣀠 𢻭 𣀡 𣀞 𣀧 𩀼 𣀣 𣀨 𣀥 𣀫 𣀯 𣀱 𣀷 𣀶 𣀼 𣁗 𣁜 𣁟 𣁢  𣁵 𣁳 𦧌 𣁴 𣁷 𣁻 𣂄 𣂁 𣁶 𣁿 𣂀 𣂥 𣂆 𣁺 𣁼 𣂉  𪏡 𣂏 𨞜 𨟛 𣂌  𣂤 𣂵 𣂮 𣂻 𣂼 𣂽 𣂿 𣃍  𣃁 𣃘 𣃝 𣃧  𣃳 𣃷 𣃾 𣃽 𣄉 𣄎 𣄑 𣄏 𣄈 𣄙 𣄐 𣄝 𣄟 𣄠 𣄡