A03207 【罪】                 

字號

A03207

正字

【罪】網-08-13

音讀

ㄗㄨㄟˋ

釋義

過失。如:「將功贖罪」、「戴罪立功」。史記.卷七
 .項羽本紀:「此天之亡我,非戰之罪也。」
 犯法的行為。如:「犯罪」、「伏首認罪」。易經.解
 卦.象曰:「雷雨作解,君子以赦過宥罪。」
 苦痛、苦難。如:「活受罪」、「受不了這個罪!」
 刑罰。如:「死罪可免,活罪難逃。」史記.卷八.高
 祖本紀:「殺人者死,傷人及盜抵罪!」

歸咎、責備。如:「歸罪」、「怪罪」。左傳.莊公十一
 年:「禹、湯罪己,其興也悖焉;桀、紂罪人,其亡也忽
 焉。」孟子.滕文公下:「罪我者,其惟春秋乎!」
𥠄 𥠅  𥻭  𥻧  𥠲 𥠽 𥠶 𥠳  𥡃 𥞙 𦱐 𥠃 𥟷 𥠷 𥢋 𥠱 𥡀 𥡁 𥡦 𥡢 𥼁 𥡟 𥢕 𥡤 𥡣 𥡠 𥢈 𥡪 𥡜 𥢵 𥡧 𥢇  𥤇 𥠿 𥞼 𥡬 𥡮 𥢭 𥡭 𥢎 𥡡 𥢞 𥢏 𥢊 𥢍  𥢔  𥣜 𥢌 𥢰 𥢓  𥡅 𥢑 𥣓 𥢴 𥢻 𥢷 𥢽 𥢶 𥢹 𥣗 𥣙 𥣘 𥣟 𥣯