A03344 【腐】              

字號

A03344

正字

【腐】肉-08-14

音讀

ㄈㄨˇ

釋義

爛的、壞的。如:「腐草」、「腐鼠」。南朝宋.劉義
 慶.世說新語.方正:「今猶俎上腐肉,任人膾截耳!
 」
 迂闊不開通的。如:「腐見」、「迂腐」。史記.卷九
 十一.黥布傳:「然而陛下謂何腐儒,為天下安用腐儒
 ,何也?」
 豆腐制的。如:「腐皮」、「腐乳」。

朽爛、臭敗。呂氏春秋.季春紀.數盡:「流水不腐,戶
 樞不螻。」荀子.勸學:「肉腐出蟲,魚枯生蠹;怠慢忘
 身,禍災乃作。」

宮刑。史記.卷八十五.呂不韋傳:「呂不韋乃進嫪毒
 ,詐令人以腐罪告之。」
 朽爛敗壞的東西。晉書.卷四十九.阮籍等傳.史臣曰
 :「舐痔兼車,鳴鳶吞腐。」
 豆腐。幼學瓊林.卷三.飲食類:「腐乃淮南所為。」
 𨪅 𨪄 𨨺  𨪏    𨪎  𨪌 𨪊  𨪒 𠨣 𨮃  𨪗 𨬎 𨪟 𨪈 𨪉   𨬅 𢑶  𨫒       𨬃 𨯣 𨫔 𨫦 𨬝   𨨻 𨬖  𨬒 𨬟 𨬍   𨬔 𨎫      𨬐