A03437 【芟】      

字號

A03437

正字

【芟】艸-04-08

音讀

ㄕㄢ

釋義

除草。說文解字:「芟,刈草也。」詩經.周頌.載芟
 :「載芟載柞,其耕澤澤。」毛亨.傳:「除草曰芟,
 除木曰柞。」
 削除。通「刪」。三國志.卷十三.魏書.王朗傳:「
 賴先王芟除寇賊。」南朝梁.劉勰.文心雕龍.熔裁:
 「芟繁剪穢,弛於負擔。」

大鐮刀。國語.齊語:「耒、耜、耞、芟。」韋昭.注:
 「芟,大鐮,所以芟草也。」唐.柳宗元.宥蝮蛇文:「
 彼樵豎持芟,農夫執耒,不幸而遇,將除其害。」
 𦸋  𦽺 𦽠  𣩙  𧄖   𦾶 𧀵  𦽢 𧀱   𦾷  𦺒 𦳏 蔖 𦷕 𧀦   𡏱 𦿌  𦸩 𦭯    𥁮 𦰞 𦺰    𦼒   𦸲   𦶁    甤  𦼆  𧁘 𧀷 𧂗 𦸤 𤆂