A03444 【范】         

字號

A03444

正字

【范】艸-05-09

音讀

ㄈㄢˋ

釋義

法則。通「范」。爾雅.釋詁上:「范,常也。」唐.
 陸德明.經典釋文.卷二十九.爾雅音義上:「范,音
 犯。字或作范,同。」
 鑄造器物的模型。通「范」。荀子.強國:「刑范正,
 金錫美,工治巧,火齊得。」楊倞.注:「刑、范,鑄
 劍規模之器也。」
 姓。如宋代有范仲淹。

」之異體。
 𩉾 𩊁 𩊃 𩉿 𩊀 𩊅 𩋶 𩊂 𩊑 𩊖 𩎪 𩊟 𩊜 𩎫 𩊚 𩊝 𩊞 𩊭 𩊪 𩋸 𩊯 𩊰 𩊫    𩋁 𩋵 𩋄 𩌄 𩋞 𩋊 𩋌 𩋒 𩋂 𩋃 𠤸 𩋍 𩋏 𩋝 𩋈 𩊼 𩋆 𩌅 𩌱 𩋢 𩋫 𩋡 𩋽 𩋣 𩋨 𩋹 𩋿 𩏊  𩋑 𩋠 𩉣 𩊘 𩌀 𩍮 𩋤 䩶 𩋯 𩋺  𩌑 𩌢 𩌈 𩌏 𨍭  𩌌 𩌍 𩌆 𩌇  𩉪 𩊐 𩌠 𩌝 𩌃