A03453 【苒】   

字號

A03453

正字

【苒】艸-05-09

音讀

ㄖㄢˇ

釋義

見「苒苒」、「苒荏」。
※苒苒:
 草茂盛的樣子。唐.陳翊.龍池春草詩:「因風初苒苒
 ,覆岸欲離離。」
 輕柔的樣子。唐.白居易.題小橋前新竹招客詩:「橋
 前何所有,苒苒新生竹。」
 漸漸的樣子。宋.柳永.八聲甘州.對瀟瀟暮雨灑江天
 詞:「是處紅衰翠減,苒苒物華休。」
※苒荏:
 展轉,漸漸的樣子。晉.陸云.與楊彥明書:「時去苒荏
 ,歲行復半。」亦作「荏苒」。
𪊆 𪊇 𪉧 𪊉 𪉭 𪊃 𪊍 𪊐 𪊕 𪊗 𪊏 𪊜 𪊳 𪊥 𪊧 𪊫 𪋐 𪋯 𪊦 𪊪 𪊷 𪊶 𪋃 𪊻 𪊵 𪋅 𪋄 𪋉 𩃽 𪋆 𪋇 𪋖 𪋏 𪋑 𪋚 𪋳 𪋗 𪋝 𪋜 𪋡 𪋫 𪋣 𪋢 𪋰 𪋮 𪋺  𪍋 𪌎 𪌉 𪌈 𪍜 𪌆 𪌅 𩚙 𪌕 𪍑 𪌐 𪍃 𪌍  𪌘 𪍯 𪍆 𪍔 𪍘 𪍰 𪎀 𪌔 𪌯 𪍐 𪍕 𪍢 𪍠 𪍥 𪍟 𪍝