A03681 【蟯】    

字號

A03681

正字

【蟯】蟲-12-18

音讀

ㄖㄠˊ

釋義

見「蟯蟲」。
※蟯蟲:
 動物名。一種白色小寄生蟲。圓形動物門。寄生於小腸下
 部及盲腸內,雄性蟯蟲長約三至五厘米,雌性則長達一公
 分左右。雌蟯蟲會在夜里爬出,在肛門及會陰部產卵。
𠩲 𠩫 𠩿 𠩺 𢿍 𠩹 𠪑 𠪙 𠪒 𠪚 𠪘 𠪔 𠪟 𠪮 𠪯 𠪺  𠫌 𠫓 𡿮 𠧢 𡴁 𡵏 𠬈 𠬆 𠬓 𠬛 𠬸 𠬝 𠬩 𠬢 𠬥 𠬦 𣲿 𠬮 𠬳  𠭋 𠭣 𠭝 𠭗 𠭘 𠭮 𠭥 𠭦 𠭴 𥏞 𠭰 𠭿 𠮆 𠮃 𠮄 𠮐 𦦖 𠮌 𠮖 𠮙 𠮜 叱  𠯈 𣢁 𣢎 𣢍 𧥤 𠮵 𠮴 𠮳 𠮭 𠮰 𠮫 𠮬    𠴴 𠶴 𠯔 𠰊  𠯐 𠰄