A03779 【觴】                

字號

A03779

正字

【觴】角-11-18

音讀

ㄕㄤ

釋義

酒杯、酒器。如:「銜觴賦詩」。韓非子.十過:「平公
 提觴而起為師曠壽。」聊齋志異.卷一.嬌娜:「又命以
 巨觴行酒,三更始罷。」

飲酒,或勸人飲酒、敬酒。呂氏春秋.恃君覽.達郁:「
 管仲觴桓公,曰:『暮矣!』」宋.范成大.九月三日宿
 胥口始聞雁詩:「把酒不能觴,送目問行李。」
 𪌎 𪌉 𪌈 𪍜 𪌆 𪌅 𩚙 𪌕 𪍑 𪌐 𪍃 𪌍  𪌘 𪍯 𪍆 𪍔 𪍘 𪍰 𪎀 𪌔 𪌯 𪍐 𪍕 𪍢 𪍠 𪍥 𪍟 𪍝 𪍨 𪍼 𪍦 𪍭 𪍣 𪍤 𪍧 𪍶 𪍴 𪍲 𪍵 𪍿 𪍽 𪍸 𪍺 𪍹 𪎇 𪎔 𪎒 𪎗 𪎕 𪎝 𪎞 𪎛 𪎡 𪎣 𪎠 𪎤 𪎦  𪎨 𪎫 𪎲 𪎵 𪎶 𪎴 𪎽 𪏊 𪎺 𪏁 𪎻 𪏇 𪏞 𪏉 𪏈 𪏆 𪏔 𪏚