A03779 【觴】                

字號

A03779

正字

【觴】角-11-18

音讀

ㄕㄤ

釋義

酒杯、酒器。如:「銜觴賦詩」。韓非子.十過:「平公
 提觴而起為師曠壽。」聊齋志異.卷一.嬌娜:「又命以
 巨觴行酒,三更始罷。」

飲酒,或勸人飲酒、敬酒。呂氏春秋.恃君覽.達郁:「
 管仲觴桓公,曰:『暮矣!』」宋.范成大.九月三日宿
 胥口始聞雁詩:「把酒不能觴,送目問行李。」
歿 𪠲 𣧒 𣨏 𣨨  𥙏  𡥛 𣧬 𠡡 𠡹 𣧌      𣨦 𠖊 𠩻  𢁛 𢼯 𢼢 𢼡 𢽅 𢽆 𢽘 𢽯 𢽮 𢽺 𢾈 𢿹 𢿔 𣀎 𣏂 𣪆 殺 𣪖 𠮁 𣪩 𤔮 𧤿 閷 売 㱿 𣪎 𣪗 𥀎 𡒂 𢾌 𣪷 䃣 殿 𡱒 𣪍 𣪍 𣪣 𣫖 𣫚  𢿛 𣪅  𡴕 𣫭 𡴋 𠟽 𡴛 𡹆 𥲮 𦸕