A03812 【訴】                    

字號

A03812

正字

【訴】言-05-12

音讀

ㄙㄨˋ

釋義

陳述、傾吐。如:「告訴」、「訴說」、「互訴衷曲」
 。文選.潘岳.寡婦賦:「潛靈邈其不反兮,殷憂結而
 靡訴。」唐.白居易.琵琶行:「弦弦掩抑聲聲思,似
 訴平生不得意。」
 告狀、控告。如:「起訴」、「上訴」。漢書.卷十.
 成帝紀:「刑罰不中,眾冤失職,趨闕告訴者不絕。」
 新唐書.卷一一六.王綝傳:「始,部中首領沓墨,民
 詣府訴,府曹素相餉謝,未嘗治。」
 詆毀。左傳.成公十六年:「取貨于宣而訴公于晉侯,
 晉侯不見公。」三國志.卷十四.魏書.郭嘉傳:「初
 ,陳群非嘉不治行檢,數廷訴嘉,嘉意自若。」
 求助、藉用。如:「訴諸武力」。

姓。如漢代有訴梵。
 𩶈 𩶇  𩸊 𩹏 𩶅 𩶪  𩹁    𩶦 𩷂 𩶮 𩶥 𩶩 𩶢  𩶤 𩶰 𩶿 𩷌  𩶶 𩷮 𩶯 𩷕   𩷐 𩷚 𩷓 𩶃 𩷏 𩷖 𩷘   𧉯 𩶋 𩹇 𩷵 𩷎 𩷗 𩷬 𩷴 𩷍 𩵤 𩸁 𩺃 𩻢 𩼫 𩸨  𩷼 𩸥 𩸹 𩷻  𩵧  𩻶 𩸋 𩸇