A03899 【讒】             

字號

A03899

正字

【讒】言-17-24

音讀

ㄔㄢˊ

釋義

說別人壞話,中傷他人。史記.卷八十四.屈原賈生傳:
 「上官大夫見而欲奪之,屈平不與,因讒之。」

毀謗、陷害別人的話。左傳.哀公十六年:「楚大子建
 之遇讒也,自城父奔宋。」楚辭.屈原.離騷:「荃不
 察余之中情兮,反信讒而齋怒。」
 顛倒是非、中傷別人的人。晏子春秋.內篇.諫上:「
 政不飾而寬于小人,近讒好優。」漢.王充.論衡.答
 佞:「讒與佞,俱小人也。」
 栟 𣒁 𣔷  𣐊 𣑥 𣛖      𣚊   𣑪  𣐸 𣕊  𣕍  𣓇      𠥀 𦈧 𦈶  𣖽  𣘕        𣘙   𥁠 𥁸       𨧧