A03974 【購】        

字號

A03974

正字

【購】貝-10-17

音讀

ㄍㄡˋ

釋義

懸賞。說文解字:「購,以財有所求也。」史記.卷九
 十二.淮陰侯傳:「信乃令軍中勿殺廣武君,有能生得
 者購千金。」
 買。如:「采購」、「郵購」。清.龔自珍.病梅館記
 :「予購三百盆,皆病者,無一完者。」
 交好、聯合。通「媾」。史記.卷八十六.刺客傳.荊
 軻傳:「請西約三晉,南連齊、楚,北購於單于。」
  𢐖 弿 𢐒 𢐔 𢐞 𢑁 𢏵 𢐛 𢐟 𢐦 𢐷 𢐳 𢐲 𢐠 𢐮 𢐾 𢐿 𢐬 𢑂 𢑈 𢑃 𡓭 𢑆 𢎠 𢑇 𢏉 𢑊  𢑓 𢑞 𧱈 𢑢 𢑦 𠭾 𠮇 𨽼  𢒉 𧴭 𢒝 𢒮 𤽖  𢒯 𢒲 𢒹 𢒾 𢒽 𢓐 𢓀 𢓃 𢓄 𢓆 𢓖 𢓒 𢓏 𢓗 𢓟  𢓞 𢓣 𢓢 𢓜  㣣 𢓮 𢓳 𢖊 𢓰 𢓱 𢕝 𢓵 𠍧 𧻺