A04048 【躁】    

字號

A04048

正字

【躁】足-13-20

音讀

ㄗㄠˋ

釋義

性急、不冷靜。如:「暴躁」、「煩躁」、「急躁」。
 論語.季氏:「言未及之而言,謂之躁。」
 狡猾。易經.系辭下:「躁人之辭多。」

動、擾動。淮南子.精神:「七月而成,八月而動,九月
 而躁,十月而生。」三國.魏.王基.戒司馬景王書:「
 心靜則眾事不躁,思慮審定,則教令不煩。」

作「」形時,為「」之異體。
   𣭁 𣭞  𣭡 𣭟 𨾷 𣭜 𣭳  𣯱  𣯝 𣮲 𣭸 𣯇 𣭴 𣰎 𣰟 𣯈 𣯾 𧝅  𣯫 𣰢 毿 𣯺 𣭭 𣮋 𣯛 𣯷 𣭲 𣰲 𥎜 𣰉 𪅶  𣭣 𣰔 𩎄 𩯤  𣯑 𣯒 𣯸 𣰋 𣰠 𣰻       氿  𣴭 𣱴 𣽏  𣴒