A04063 【軍】                  

字號

A04063

正字

【軍】車-02-09

音讀

ㄐㄩㄣ

釋義

武裝部隊、兵種。如:「陸軍」、「海軍」、「空軍」
 。
 兵士的通稱。史記.卷九十二.淮陰侯傳:「軍皆殊死
 戰,不可敗。」元.石君寶.秋胡戲妻.第四折:「元
 來他做了官,不是軍了也。」
 野戰部隊中大於師而小於軍團的最小戰略單位,通常轄
 有兩個或兩個以上的師及必要的戰斗支援與勤務支援部
 隊。
 陣地。唐.高適.燕歌行:「戰士軍前半死生,美人帳
 下猶歌舞。」
 古時將犯人送至邊疆勞役的刑罰。如:「發配充軍」。
 明史.卷九十三.刑法志一:「軍有終身,有永遠。」

駐紮、屯兵。左傳.桓公八年:「楚子伐隨,軍於漢淮
 之間。」史記.卷七.項羽本紀:「沛公軍霸上,未得
 與項羽相見。」
 編成軍隊。左傳.宣公十二年:「晉之余師不能軍,宵
 濟亦終夜有聲。」
𨵷  𨶄   𨶾 𨶴  𨵢  𨴸 𨵗 𨷂    𨶞 𨷪 𩰙  𨵉 𨷤    𨻀     𨸞  𨼏    𡷨 𨹢 𠉡 𠌹  𧿘 𨁠  𨽁 𨼑  𨻃 𨻒   𨺯   𨼰 𡎼