A04071 【軼】  

字號

A04071

正字

【軼】車-05-12

音讀

|ˋ

釋義

超過、超越。楚辭.屈原.遠游:「軼迅風於清源兮,
 從顓頊乎增冰。」文選.班固.西都賦:「軼云雨於太
 半,虹霓回帶於棼楣。」
 突襲、侵略。左傳.隱公九年:「彼徒我車,懼其侵軼
 我也。」杜預.注:「軼,突也。」南朝宋.顏延之.
 陽給事誄:「軼我河縣,俘我洛畿。」

散失的。如:「軼事」、「軼聞」、「軼詩」。
 安適、逸樂。通「逸」。史記.卷一一二.主父偃傳:
 「日聞其美,意廣心軼。」
 𤺚 𤸪 𤸞 𤹞 𤹧 𤹤 𤼆 𤹨 𤹥  𤶊 𤷜 𤸌 𦝴 𤹴 𤻢 𤹩 𤹝 𢋧 𤻗 𤻳 𤼠 𤹡 𤹣 𤹢  𤺌  𤺔 𤺷 𤺗 𤺓 𤺖 𤺆 𤺅 𤺏 𤺩 𤻁 𤺐 𤺸 𤺉 𤻄 𤻆 𤺼 𤻃 𤻅 𤺻 𤺾 𤻝 𤺜  𤻜 𤻙 𤻘 𤻱 𤺿 𤻶 𤻷 𤼃 𤼂 𤼅 𤼁 𤼀 𤼍 𤼌 𤼋 𤼗 𤼟 𤼤 𤼒 𤼘  𤼢 𠇿 𣥠 𤼱 𤼾