A00422 【匪】    

字號

A00422

正字

【匪】匚-08-10

音讀

ㄈㄟˇ

釋義

形狀像篋的方形竹器,可用來盛物。今作「篚」。說文
 解字:「匪,器似竹篋。」
 強盜賊寇。如:「土匪」、「盜匪」、「綁匪」。

有文彩的樣子。通「斐」。詩經.衛風.淇奧:「有匪君
 子,充耳琇瑩,會弁如星。」

不。詩經.大雅.烝民:「夙夜匪懈,以事一人。」詩經
 .邶風.柏舟:「我心匪石,不可轉也。」
 𤆄  灰 𤆆 𥨫 𥩋  𡿧 𢎇 𤆋 𤆎 𤆲 災 𤈮 𤉣 𤉣  𤆐 𤇛 𤌁 𡗩  𤊛 𤌖 𤌽 𤌉 𩱦  𤐬 𦜡  𢏽 𤓸 𦥮 𨤒    𡵼 炭   𤉻 𧇲   𤉩 𤎾  𠂶 𡖗 𡗃 𤚶 𥾪 𨢶 𤇟 𩾏    𤑊 𤉮