A04100 【轡】                                 

字號

A04100

正字

【轡】車-15-22

音讀

ㄆㄟˋ

釋義

控制牛、馬等牲口的韁繩。禮記.曲禮上:「執策分轡
 ,驅之五步而立。」孔穎達.正義:「轡,御馬索也。
 」史記.卷七十七.魏公子傳:「市人皆觀公子執轡,
 從騎皆竊罵侯生。」
 指韁繩與套在牲口嘴中的銜勒。如:「鞍轡」、「轡頭
 」
   𠰈 𠰌  𠰑 𠰉  𠰜 𠰚 𠰙 𠱎  𠰡 𠰓 𠰕 𠲗 𥩭 𥩮 𠲩 𠱔 𠲪 𠱘 𠸺 𠱲 𠱣 𠱳 𠲿 𠱥  𠲌 𠱜  𧧎 𠴫 𠰖 𠱠 𠱡 𠵡 𠱞  𠱤 𠲾 𠱛 𠱮 𠱕  𠳹  𠳃 𠲴  𠳍 𠲮 𠳰 𠲊  𧨤 𧨚 咞 𠳋 𨺫 𠲺  𠸷  𠳸 𠲶