A04179 【遮】    

字號

A04179

正字

【遮】-11-15

音讀

(一)ㄓㄜ (二)ㄓㄜˇ

釋義

(一)ㄓㄜ
阻擋、攔阻。如:「遮擋」。說文解字:「遮,遏也。
 」後漢書.卷四十七.班超傳:「超伏兵遮擊,盡殺之
 ,持其使首以示謝。」
 掩蓋、掩蔽。如:「遮蓋」、「遮掩」。唐.白居易.
 琵琶行:「千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面。」

此。通「這」。宋.陸游.點絳唇.采藥歸來詞:「江湖
 上,遮回疏放,作個閑人樣。」

(二)ㄓㄜˇ
北平方言。指掩飾、掩蓋。如:「遮羞」、「酸能遮咸
 」。
 北平方言。指搪塞。如:「找個藉口來遮一遮他,免得
 他吵鬧不休。」
𥧳  𥧺 𨉺 𡪽 𥨖  𥦻 𥨒 𥨗 𥨬  𥤾  𥥨 𥥷 𥩐 𢿑 𥧼 𥨷 𥨱 𥨵 𥩓  𥩠 𥪽 𥪿 𥫍  𥪄  𧫙 𧫘 𨐼 廾 𥫰 竿 𣔼 𥫞 𥫡   𥬇     𣢡 𤯛 𢲹 𣘜 𡬝 𢌭  𠞁 𠞦 𠷽 𢄆  𥳯  𡭩