A04368 【鑿】                                                                         

字號

A04368

正字

【鑿】金-20-28

音讀

(一)(讀音)ㄗㄨㄛˋ (二)(語音)ㄗㄠˊ

釋義

(一)(讀音)ㄗㄨㄛˋ
穿孔或挖削用的工具。漢.王充.論衡.效力:「鑿所
 以入木者,槌叩之也。」亦稱為「鑿子」。
 器物上可鑲嵌東西的下凹部分。見「枘鑿」。
 ※枘鑿:
  榫頭和卯眼。語本楚辭.宋玉.九辯:圜鑿而方枘兮
  ,吾固知其鉏鋙而難入。器物上的榫頭為方、卯眼為
  圓,或榫頭為圓、卯眼為方則無法接合。故以枘鑿比
  喻互相抵觸而不相容。新唐書.卷一四三.高適傳:
  而言利者,枘鑿萬端。

挖掘,將器物打洞穿通。如:「鑿壁借光」。管子.輕
 重戊:「疏三江,鑿五湖。」唐.李白.丁都護歌:「
 萬人鑿盤石,無由達江滸。」
 牽強附會而求合於義理。如:「穿鑿附會」。

確實。如:「罪證確鑿」、「確鑿不移」。

(二)(語音)ㄗㄠˊ
(一)之語音。
𢻹 𢼇 𢻶 𢼐  𣇻 𢼑 𢼔 𢼌 𢼕 𢺾 𢻽 𢼋 𢼧 𢼣 𢼭 𢼟 𢽗 𢼬 𢼽 𢼮 𢽇 𢽏 𢽷 𢽊  𢽐 𢽂 𢽋 𢽃 𢽄 𢾣 𢽦 𢽲 𢽳 𢻾 𢽴 𢧈 𢽵 𢽶 𢾀  𢽭  𢽩 𢽧 𢽨 𢽝  𢽛 𢾐 𢾒 𢾚 𢻕 𢾛 𣪪 𢾜 𢾂 𢾝 𣪡 𢾤 𢾔 𢾃 𢾋 𢻗 𢾄  𢾬 𢾩 𢾺 𢾧 𢾳 𢾫 𣪱 𢾽 𢾱 𢿇 𢿕 𢿓 𢿡