A04372 【閃】  

字號

A04372

正字

【閃】門-02-10

音讀

ㄕㄢˇ

釋義

探頭窺視。三國志.卷十五.魏書.梁習傳「思亦能吏
 ,然苛碎無大體」句下裴松之.注引魏略:「白日常自
 於墻壁間闚閃。」
 避開、躲避。元.曾瑞.官況甜曲:「讎多恩少人皆厭
 ,業貫盈,橫禍添,無處閃。」警世通言.卷二十.計
 押番金鰻產禍:「掇開門閃身入去,隨手關了。」
 突然顯現、忽隱忽現。如:「閃光」、「腦中閃過一個
 念頭。」
 弄、逼迫。水滸傳.第十一回:「誰想今日被高俅這賊
 坑陷了我這一場,……閃得我有家難奔,有國難投,受
 此寂寞。」
 拋棄、撇下。元.馬致遠.青衫淚.第二折:「你好下
 得白解元,閃下我女少年。」西游記.第二回:「怎麼
 一去許久,把我們俱閃在這里。」
 扭傷、挫傷。如:「閃了腰」。元.王實甫.西廂記.
 第四本.第二折:「夫人休閃了手,且息怒停嗔。」

雷電所發出的光。如:「西邊又打閃,可能快下雨了。
 」
 差錯、危險。如:「萬一有什麼閃失,我如何向你父母
 交待?」水滸傳.第十二回:「不想又吃了這一閃!高
 太尉,你忒毒害,恁地克剝!」
 𤆿   𤉊  𤆃 𤊜 𤒞 𤈖 𤉑 𤌓 𤌒 𧟼  𤇶  𠹎 𤈢 𤈒 𤈣       𤑴    𤑱  𤊼 𦧡   𤉬   𠌻 𠎽    𤐟  𤑺     𡴦 𤋱 𡽽  𩓺