A04388 【閱】        

字號

A04388

正字

【閱】門-07-15

音讀

ㄩㄝˋ

釋義

檢驗、視察。如:「閱兵」、「巡閱」、「檢閱」。公
 羊傳.桓公六年:「秋八月壬午大閱。大閱者何?簡車
 徒也。」唐.白居易.太和戊申歲大有年詔賜百寮出城
 觀稼謹書盛事以俟采詩:「清晨承詔命,豐歲閱田閭。
 」
 經歷。史記.卷十.孝文本紀:「楚王,季父也。春秋
 高,閱天下之義理多矣,明於國家之大體。」漢書.卷
 八十一.孔光傳:「旬歲間閱三相,議者皆以為不及光
 也。」
 看。如:「閱報」、「閱書」。唐.杜甫.贈左仆射鄭
 國公嚴公武詩:「閱書百紙盡,落筆四座驚。」
   𨧓 𨧵 𨫐   𨰑   𨥌    𨥍 𨥢 𨥲 𨧎   𨥧 𨧴 𨩵 𨬄    𨥐    鋘     鋗  𨫏      𨯢