A04420 【除】     

字號

A04420

正字

【除】阜-07-10

音讀

ㄔㄨˊ

釋義

去掉。如:「鏟除」、「掃除」、「為民除害」、「排
 除萬難」。
 免掉舊官職,任命新官職。文選.李密.陳情表:「尋
 蒙國恩,除臣洗馬。」三國演義.第一回:「年二十,
 舉孝廉,為郎,除洛陽北都尉。」
 更易、更換。如:「除歲」、「爆竹一聲除舊歲」。
 整治、修治。漢書.卷六十五.東方朔傳:「舉籍阿城
 以南,盩厔以東,宜春以西,提封頃畝,及其賈直,欲
 除以為上林苑,屬之南山。」
 用一數把另一數分成若干等分。如:「六除以二等於三
 。」

臺階。漢書.卷九十九.王莽傳下:「群臣扶掖莽,自
 前殿南下椒除。」唐.杜甫.南鄰詩:「慣看賓客兒童
 喜,得食階除鳥雀馴。」
 數學上的運算方法之一。即除法。如:「加減乘除四則
 運算方法。」

表示不計算在內。如:「除非」、「除了教書外,晚上他
 還在大學進修。」
 𣏘 𣘧  𣐼 𣔳 𣝔 𣟄   𦂅  栟 𣒁 𣔷  𣐊 𣑥 𣛖      𣚊   𣑪  𣐸 𣕊  𣕍  𣓇      𠥀 𦈧 𦈶  𣖽  𣘕        𣘙   𥁠 𥁸