A04462 【雜】            

字號

A04462

正字

【雜】隹-10-18

音讀

ㄗㄚˊ

釋義

五彩相合。說文解字:「雜,五彩相會。」南朝梁.劉
 勰.文心雕龍.情采:「五色雜而成黼黻,五音比而成
 韶夏。」
 混合、摻入。如:「摻雜」、「夾雜」。漢書.卷九.
 元帝紀:「漢家自有制度,本以霸王道雜之,柰何純任
 德教,用周政乎!」

瑣碎、繁亂。如:「雜務」、「雜亂」、「繁雜」。易
 經.系辭下:「其稱名也,雜而不越。」
 不單純、不純粹的。如:「復雜」、「雜種」。
 非正項的。如:「雜支」、「雜稅」、「雜糧」。
 不同類的。如:「雜燴」、「南北雜貨」。

混亂。禮記.曲禮上:「男女不雜坐,不同椸枷。」後漢
 書.卷三十九.趙咨傳:「法度衰毀,上下僭雜。」

國劇里不重要的腳色,扮演供役使奔走的人。
𥻨 𥻥 𥻯 𥻤 𥻬 𥻿 𥼃  𥼀 𥼂 𥼄 𥼅 𥻦 𥼆   𥾁 𥼤 𥼜 𥼡 𥼞 𥼟 𥼛 𥽅 𥼻 𥽉  𥼺 𥽂  𥼿 𥽏 𥽐 𥼼 𥽗 𥽥 𥽬 𥽰 𥽳 𦗶 𥽸 𥽿 𥽦 𥾂 𥹕 𥼸 𥽣 𥽛 𥽮 𥾅 𥾇 𥾊 𥾏 𥾐 𥾌 𥾓 𥾯  𥾙 𥾛 𥾣 𦇪 𥾮  𥾥 𥾤  𥾩 𥿅 𥿆  𥿍