A04564 【類】                                   

字號

A04564

正字

【類】頁-10-19

音讀

ㄌㄟˋ

釋義

由許多相同或相似的人事物綜合而歸屬成的種別。如:
 「人類」、「菌類」、「敗類」、「非我族類」。
 事理。孟子.告子上:「心不若人,則不知惡,此之謂
 不知類也。」
 法則、榜樣。楚辭.屈原.九章.懷沙:「明告君子,
 吾將以為類兮。」禮記.緇衣:「下之事上也,身不正
 ,言不信,則義不壹,行無類也。」
 量詞。計算事物類別的單位。如:「兩類情況」、「三
 類貨物」。
 姓。如宋代有類演。

相似。如:「相類」、「畫虎類犬」。

大概、大抵。如:「類皆如此」。漢書.卷七十六.尹翁
 歸傳:「類常如翁歸言,無有遺脫緩於小弱,急如豪強。
 」
𢔣 𢔝 𧼰 𧼶 𨔨 𢔢 𢕎 𢔴 𢕍 𢔲 𢕚 𢕔 𢕑 𢕓 𢕞 𢕘 𢕙 𢕮 𢕫 𢕭 𢕯 𢕪 𢕺 𢖄 𢕻 𨗧  𢖎 𢖈 𢖑 𢖏 𢖝 𢖤 𢖦 𢖧 𢖩  𢖬 𢖳 𢗃 𢖷 𢖺  𢗇  𢖵 𢗈 𢗲 𢘀 𢘨  𢗬 怀  𢗺 𢗹  𢜚 𢗿  𢘌 𢙋 𢡋 𢘉 𢘊 𢘏  𢦃 𧖂    𢖲