A04773 【默】              

字號

A04773

正字

【默】黑-04-16

音讀

ㄇㄛˋ

釋義

沉靜無聲、不出聲。如:「默而不語」。唐.韓愈.謁
 衡岳廟遂宿岳寺題門樓詩:「潛心默禱若有應,豈非正
 直能成通?」宋.王禹偁.黃岡竹樓記:「手執周易一
 卷,焚香默坐,消遣世慮。」
 暗中。如:「潛移默化」。唐.杜甫.自京赴奉先縣詠
 懷五百字詩:「默思失業途,因念遠戍卒。」
 憑記憶讀出或寫出。如:「默誦」、「默寫」。

姓。如明代有默思道。
𩃕  𩃒 𩃸 𠄴 𩆦  𩃵 𩄁  𩅊 𩃺 𩃹 𩃡 𩄖 𩄡 𩄝 𩄢 𩃾 𩄛 𩄺 𩆀 𩄷 𩄗 𩄸 𩄦 𩄘 𩄼 𩅄 𩄾 𩄿 𩅀 𩅱 𩆔 𩅂 𩃘 𩄽 𩅁 𩄻 𩅉 𩅧 𩅃 𩅞 𩅠  𩅡 𩅨 𩅦 𩅿 𩆄 𩆅 𩇀 𩅼 𩆁   𢉕 𩆟 𩆓 𩆘 𩆛 𩆑 𩆕 𩆚 𩆒 𩄮 𩅆 𩅫 𩅥 𩅲 𩆰 𩆤 𩆯 𩆸 𩆽 𩆷