A04795 【齋】                                                  

字號

A04795

正字

【齋】齊-03-17

音讀

ㄓㄞ

釋義

祭祀前沐浴素食,清心寡欲,潔凈身心以示虔誠。說文
 解字:「齋,戒潔也。」如:「齋戒」。論語.述而:
 「子之所慎:齋、戰、疾。」
 布施飯菜給僧侶。舊唐書.卷十三.德宗紀下:「賜馬
 十匹,令於諸寺齋僧。」

素食、僧侶的飲食。如:「結齋」。西游記.第二十回
 :「茶罷,又吩咐辦齋。」
 僧侶誦經祈福的活動。如:「作齋」、「起齋」。
 書房、學舍。如:「書齋」。宋史.卷一五七.選舉志
 三:「太學置八十齋,齋各五楹,容三十人。」
 商店的名號。如:「采芝齋」、「榮寶齋」。
𪊦 𪊪 𪊷 𪊶 𪋃 𪊻 𪊵 𪋅 𪋄 𪋉 𩃽 𪋆 𪋇 𪋖 𪋏 𪋑 𪋚 𪋳 𪋗 𪋝 𪋜 𪋡 𪋫 𪋣 𪋢 𪋰 𪋮 𪋺  𪍋 𪌎 𪌉 𪌈 𪍜 𪌆 𪌅 𩚙 𪌕 𪍑 𪌐 𪍃 𪌍  𪌘 𪍯 𪍆 𪍔 𪍘 𪍰 𪎀 𪌔 𪌯 𪍐 𪍕 𪍢 𪍠 𪍥 𪍟 𪍝 𪍨 𪍼 𪍦 𪍭 𪍣 𪍤 𪍧 𪍶 𪍴 𪍲 𪍵 𪍿 𪍽 𪍸 𪍺 𪍹 𪎇 𪎔 𪎒 𪎗 𪎕 𪎝