A04795 【齋】                                                  

字號

A04795

正字

【齋】齊-03-17

音讀

ㄓㄞ

釋義

祭祀前沐浴素食,清心寡欲,潔凈身心以示虔誠。說文
 解字:「齋,戒潔也。」如:「齋戒」。論語.述而:
 「子之所慎:齋、戰、疾。」
 布施飯菜給僧侶。舊唐書.卷十三.德宗紀下:「賜馬
 十匹,令於諸寺齋僧。」

素食、僧侶的飲食。如:「結齋」。西游記.第二十回
 :「茶罷,又吩咐辦齋。」
 僧侶誦經祈福的活動。如:「作齋」、「起齋」。
 書房、學舍。如:「書齋」。宋史.卷一五七.選舉志
 三:「太學置八十齋,齋各五楹,容三十人。」
 商店的名號。如:「采芝齋」、「榮寶齋」。
 𢺋 𠣈 𢍶  𤔗     𢱯 𢳢  𠦙 𢺶 𣏃  𠬧       𢾍 𢾕  𣪋 𧘶 𢻍 𤕝 𢼅 𧧿  𤖐  𠭎  𠶳 𢻻 𥔩   敏 𪠩  𣁏  𠧈 𢼪 𣀦 𠭖 𢼿 𢽤 𢽿 𣆸 𣪏 𢻎 𢻞 𢿷 𢿨 𢻦 敬 𢾠 𢿩 𣀖