B00074 【侲】 

字號

B00074

正字

【侲】人-07-09

音讀

ㄓㄣˋ

釋義

養馬的人。後漢書.卷八十.文苑傳上.杜篤傳:「虜
 侲,驅騾驢。」章懷太子.注引方言:「侲,養馬人
 也。」
 見「侲子」。
 ※侲子:
  漢代在驅逐疫鬼儀式中,選來逐疫的童子。文選.張
  衡.東京賦:「侲子萬童,丹首玄制。」南朝梁.劉
  勰.文心雕龍.祝盟:「侲子驅疫,同乎越巫之祝。
  」
𠁾 𠨎 𠨖 𠨓 𠨘  𠨚 𠨠 𠨢 𠨥 𠨭 𠩀 𩰋 𠨲 𠩃 𠨵  𠨸 𠨴   𠩎 𠩁  𠩏 𠩗 𠩦 𣢭   𠩪 𠩆 𠩲 𠩫 𠩿 𠩺 𢿍 𠩹 𠪑 𠪙 𠪒 𠪚 𠪘 𠪔 𠪟 𠪮 𠪯 𠪺  𠫌 𠫓 𡿮 𠧢 𡴁 𡵏 𠬈 𠬆 𠬓 𠬛 𠬸 𠬝 𠬩 𠬢 𠬥 𠬦 𣲿 𠬮 𠬳  𠭋 𠭣 𠭝 𠭗 𠭘 𠭮 𠭥 𠭦 𠭴 𥏞 𠭰 𠭿 𠮆 𠮃 𠮄