B00189 【儢】      

字號

B00189

正字

【儢】人-15-17

音讀

ㄌㄩˇ

釋義

儢儢:不勉強、不勸奮之貌。荀子.非十二子:「勞苦事業之中,則儢儢然,離離然。」楊倞.注:「儢儢,不勉強之貌。」王先謙.集解引郝懿行曰:「儢儢、離離,謂不耐煩苦勞頓,嬾散疏脫之容也。」
  𣑄  𣞛   𣡍  𠂲 𠄬 𣕿  𤗗 𤖇            𣐹 𣒏 𣓙   𣏜    𢄁 𤎸 𤑽 𤗥  𣕑 𣗂 𤻇  𣒉 𣔎    槪       𣟅