A00530 【吻】            

字號

A00530

正字

【吻】口-04-07

音讀

ㄨㄣˇ

釋義

嘴唇。說文解字:「吻,口邊也。」漢書.卷六十四下.
 王傳:「庸人之御馬,亦傷吻敝策而不進於行,匈喘膚
 汗,人極馬倦。」聊齋志異.卷一.畫皮:「乞人咯痰唾
 盈把,舉向陳吻曰:『食之!』」

用嘴唇接觸。如:「吻別」、「吻臉頰」。
 𠚗 𦞞  𠚣  刃  切 𠛄  𣓁 𠛱 𠜺  𠛬 𠜚  𠚼 𠔁 𠛰  𥝢 𥝤  𠛹 𠜂 𡬬 𨚿  𠚰 𠜇 刻 𠞫  𠛚  𣐁  𠜜 𠛐 𠛯 𠜔 𠝁 𠜿   𠛴 𠜽  𩮜  𠝣 𣥑 𣦃  𠧶  𠞋 𠟔 𠟭 𠟻 𠝒 𠞌 𠛠 𣪰 𠜓