B00905 【巃】     

字號

B00905

正字

【巃】山-16-19

音讀

ㄌㄨㄥˊ

釋義

見「巃」。
※巃:
 高峻的樣子。文選.司馬相如.上林賦:「崇山矗矗,
 巃崔巍。」
 山氣彌漫的樣子。楚辭.淮南小山.招隱士:「山氣巃
 兮石嵯峨,谿谷嶄巖兮水曾波。」
 𥭚 𥬴 𥬬 𥬪 𥯫 𥬯  𥭱  𥬭 𥬳 𥬫 𥭋 𥬸 𥳔  笿 𥬼  𥭠 𥲐 𥭕 𥯘 𥭓 𥭯 𥭑 𥭡 𥭙  𥮧  𥭞 𥭢  𥭔 𥭮 𥭒 𥭘 𥭭 𥮭 𥭖 𥯷 𩐟 𥭬   𥭐  𥭝  𥮒 𥮓 𥷰   𥮤 𥮜 𥭫 𥮝 𥮢  𥮖 𥮕 𥮥  𥮎 𥮪 𥮚 𥮣 𥮗