B00944 【幨】     

字號

B00944

正字

【幨】巾-13-16

音讀

ㄔㄢ

釋義

車上的帷幔。新唐書.卷九十七.魏徵傳:「乃用素車
 ,白布幨帷。」
 泛指床帳或帳幕。晉.張敞.東宮舊事:「皇太子納妃
 ,有綠石、綺絹、里床幨二。」

皺起、突起。周禮.冬官考工記.弓人:「強者在內而摩
 其筋,夫筋之所由幨,恒由此作。」鄭玄.注:「幨,絕
 起也。」
   𡸵  𡷌 𡹔 𨹹           屿 𡽬  𡴳 𡷒 𡽺 𡿆 𡿁 嵮 𡻗      𠃕 𠄓 𠚴 𠛏 𢏝 𣧓  巢 𤔥 𠜝 𢒄 𠫕 𢀑 𢀓  𢩨  𢀡 𠮎 𢀣 𢍦 𢍮 𢀠 𢀩 𢀒   𨙵