B01030 【徉】

無收錄異體字

字號

B01030

正字

【徉】彳-06-09

音讀

|ㄤˊ

釋義

見「徜徉」。
※徜徉:
 安閑自在的徘徊。唐.韓愈.送李愿歸盤谷序:「膏吾車
 兮秣吾馬,從子於盤兮,終吾生以徜徉。」儒林外史.第
 五十五回:「向梅根冶後,幾番嘯傲;杏花村里,幾度徜
 徉。」亦作「倘佯」。
𪏉 𪏈 𪏆 𪏔 𪏚 𪏖 𪏝 𪏓 𪏑 𪏙 𪏧 𪏤 𪏦 𪏨 𪏮 𪏳 𪏲  𪐌 𪏴 𪏸 𪏼 𪏾 𪏶 𪐀 𪏷 𪏿 𪐂 𪐃  𪐈 𪐄  𪐇 𪐋 𪐏 𪐎 𪎭 𪐍 𪐓 𪐖 𪐔 𪐘 𪐟 𪐞 𪐦 𪐧 𪐥 𪐠 𪐡 𪑃 𪐲 𪐳 𪑂 𪐿 𪑉 𪑈 𪑊 𪑌 𪑋 𪑗 𪑲 𪒣 𪑒 𪑓 𪒃 𪑚 𪑖 𪒰  𪒂 𪑜 𪑕 𪑙 𪑬 𪑰 𪑩 𪑍 𪑣