A00572 【哂】     

字號

A00572

正字

【哂】口-06-09

音讀

ㄕㄣˇ

釋義

微笑。論語.先進:「夫子哂之。」宋.陳師道.示三
 子詩:「喜極不得語,淚盡方一哂。」
 譏諷、嘲笑。晉書.卷七十七.蔡謨傳:「我若為司徒
 ,將為後代所哂,義不敢拜也。」

」之異體。
 𧿉 𧿆 𧿅 𨁳 𧿦 𧿯 𧿓 𧿙 𧿔  𧿳   𧿕 𧿝 𧿚 𧿗 𧿷  𧿴 𧿻 𧿽   𤝞 𧿹 𧿵 𨀔  𧿟 𧿠 𧿲 𧿼 𨅝 𨀠 𨀖 𨀘 𨀕 𧻔 𨀧 𨁐 𨀝 𨀬 𨀜 𨀩 𨀮 𨀫 𨀤   𨀨 𨁅 𨁑 𨁌 𨁇 𨁋 𨁏 𨁂 𨁄 𨁍 𨁎 𨁊  𨁁 𢕐 𨁒 𨂟 𨂅  𨁸 𦜏 𨀞 𨂇 𨁹