B01271 【拏】    

字號

B01271

正字

【拏】手-05-09

音讀

ㄋㄚˊ

釋義

執持。說文解字:「拏,持也。」警世通言.卷三十七
 .萬秀娘仇報山亭兒:「拏起一條柱杖,看著尹宗落夾
 背便打。」
 拘捕。通「拿」。太平廣記.卷三○三.鄭仁鈞:「且
 拏我入城,投楊氏姐。」

」之異體。
𧬊 𧪷 𧬜 𤔪  𧬧 𧬨 𧭡 𧮇 𧮏 𧮚 𧭴 𧬬   𧭈 𧭓 𧬐 𧭚 𧭏  𧮅 𧭮 𧭎 𧭕 𧭔 𧭛 𨑂 譿 𧭟 𧭋 𧭤 𡅜 𧮔 𧭜 𧭝 𧭥 𧭣 𧭞 𧭼 𧬎 𧭻 𧭹 𧭽 𧭆 𧮄 𧮓 𧮊 𧮝 𧮞 𧮙 𧮫 𧮭 𧮱 𧮵 𧮶 𧯂 𧯁 𧮽 𧮺 𧮻 𧮼 𧯀 𧯌 𧯔  𧯐 𧯍 𧯏 𧯕  𩚴 𩜌 𧯥