B01271 【拏】    

字號

B01271

正字

【拏】手-05-09

音讀

ㄋㄚˊ

釋義

執持。說文解字:「拏,持也。」警世通言.卷三十七
 .萬秀娘仇報山亭兒:「拏起一條柱杖,看著尹宗落夾
 背便打。」
 拘捕。通「拿」。太平廣記.卷三○三.鄭仁鈞:「且
 拏我入城,投楊氏姐。」

」之異體。
𪀞 𪀿  𪀧 𪀘 𪀬  𪄊 𪀕 𪀭 𪀟 𪀗 𨾼  𨾹  𪁒 𪁪 𪁘 𪁕 𪁚 𪁲 𪁍 䳎 𪁤 𪁔 𪁓 𪁞 𪁋 𪁎 𨿑 𩿭 𪁏 𪁮 𨿖  𨿚 𪃽 𪁑 𪁛 𨿒 𪁸 鵿 𪂀 𪂥 𪂵 𪂅  𨿦 𪁽 𪅄 𨿤 𪂑 𪂈 𪂪 𪂋 𪂍 𪃤  𪂝 𪂉 𪂕 𪂟 𪂇 𪂡 𪆌 𪂛 𪃖 𪂌  𪅰 𪂞 𪁹 𪂏 𪁼 𪂆 𨾧 𨿹 𩀃